Larvs Skytteförening

Stiftad 1900. Initiativtagare: Kyrkoherde S. j. Olander, som från predikstolen i Larvs kyrka uppmanade folket att bilda skytteförening.

Styrelse: Ordf. handlande A. Andersson, v. ordf. förre mejeristen S. Andersson, sekr. godsägare C. J. Andersson, v. sekr. lantbrukare K. E. Andersson samt kassaförv. Lantbrukare Emil Andersson.

Skjutbaneförhållanden: Föreningen äger 2 skjutbanor, 1 i Faleberg och 1 i Ryd. Banan i Faleberg har en bredd av 8 m. och en längd av 300 m. Den är försedd med 3 tavelställ av Gävleverkens typ. Skjutriktningen är västlig. Denna skjutbana är belägen på mark tillhörande Falebergs gård, Larvs socken, vars ägare är godsägaren och stuteriägaren C. J. Andersson. Marken är upplåten till år 1962. Ingen arrendeavgift erlägges.

Skjutbanan i Ryd håller 6 x 300 m. Antalet tavelställ är 2 av Varbergstypen. Skjutriktningen är sydvästlig. Banan är byggd 1918. Den är belägen på mark tillhörig Storegården, Ryd i Larvs socken. Ägaren till Storegården är K. Standar. Upplåtelsen är t.o.m. 1946. Årliga arrendeavgiften är 10:- kr.

Skyttarnas arbete vid skjutbanornas uppförande beräknas till omkring 150 dagsverken.

Medlemsantalet var 1900 38. Högsta antalet aktiva härrör sig från 1933 med 176 medlemmar. 1942 var antalet 76.