Vedum AIS – Damfotboll – lagbilder

VAIS har slättens mest framgångsrika damlag.

 

Vedum AIS Damfotboll Vedum AIS Damfotboll
början av 1970-talet                                                                                          1985
.

Vedum AIS Damfotboll Vedum AIS Damfotboll

1988                                                                                                                                    1991

.

Vedum AIS Damfotboll Vedum AIS Damfotboll

1996                                                                                                                                                          1997

.

Vedum AIS Damfotboll Vedum AIS Damfotboll

2002                                                                                                                                    2006

.

Vedum AIS Damfotboll Vedum AIS Damfotboll

2007                                                                                                                            2011