Wara Skyttegille

Stiftat 1891.

Rapporten för 1893 är undertecknad av handl. Magnus Lindqvist, ordf. och länsman Carl Persson, sekr. Någon uppgift om styrelsen i övrigt finns ej i denna rapport. Styrelse 1894: Ordf. handl. Magnus Lindqvist, v. ordf. kamrer J. Hullman, sekr. polisuppsyningsman G. Hullman, kassaförv. handlande Carl Arvidsson.

Gillets verksamhet uppehölls t.o.m. 1916. De därpå följande åren 1917-1919 voro utan nämnvärd verksamhet. 1920-1937 var verksamheten helt nedlagd. Intresset för skytterörelsen gjorde sig dock så kraftigt gällande att verksamheten 1938 kunde återupptagas.

Initiativtagare var överkonstapel Rudolf Östlund. Styrelse 1938: Ordf. direktör C. M. Pehrsson, v. ordf. landsfiskal Axel Lidholm, sekr. överkonstapel Rudolf Östlund, v. sekr. telegrafkommissarie Hjalmar J. Bärring, kassaförv. trävaruhandlare Sven Wemmel samt ledamöter utan särskild funktion handelsföreståndare Ernst Wiberger och godsägare Carl Boethius.

Skjutbaneförhållanden: Gillets skjutbana har skjutstationer för 100, 200, 300 och 400 m. Skjutning kan försiggå på 200 och 300 m. samtidigt. Blinderingens och kulfångets längd är 22 m. Då kulfånget har en höjd av c:a 7 m. är det tillåtet att använda automatvapen. Banan är försedd med 8 tavelställ av Varbergstypen.

Skjutbanan är förlagd på mark tillhörig Ribbingstorps egendom i Naums socken. Dispositionstiden är för åren 1938-1953. Den årliga arrendeavgiften är 50:- kr.

1893 var antalet aktiva 85. 1919 var antalet 25. Vid nystarten 1938 var antalet aktiva 167, för att 1940 stiga till 220.