Stadgar

Stadgar för Vara Idrottshistoriska Sällskap antagna vid bildandemötet
i Vara SK:s klubblokal 16/1 2003.

Paragraf 1.
Syftet med Vara Idrottshistoriska Sällskap skall vara att anordna
sammankomster med idrottshistorisk anknytning samt att tillsammans med
idrottsmuseet Kålles Rekord-Magasin i Tråvad insamla och dokumentera
idrottshistoria.

Paragraf 2.
Sällskapets arbetsområde är Vara kommun.

Paragraf 3.
Sällskapet skall vara anslutet till Westgöta Idrottshistoriska Sällskap och
samverka med SISU-idrottsutbildarna samt lokalt föreningsarkiv.

Paragraf 4.
Medlemskap erhåller alla som anmäler intresse och betalar årsavgift.
Årsavgift fastställes av årsmötet.
Sällskapet kan ta emot gåvor.

Paragraf 5.
Sällskapets verksamhetsår omfattar tiden från årsmöte till årsmöte.
Årsmöte hålles under första kvartalet. Räkenskapsåret omfattar kalenderår.
Kallelse till årsmöte skall ske senast fjorton dagar före mötet. Motion från
medlem till årsmötet skall vara inlämnad till styrelsen senast en månad före
årsmötet.

Paragraf 6.
Sällskapets styrelse skall utgöras av minst sex ledamöter. Därtill kan
styrelsesuppleanter utses till det antal som årsmötet beslutar. Styrelsen har
att verkställa årsmötets beslut och ansvara för löpande ärenden under
mandatperioden.

Paragraf 7.
Årsmötet utser ordföranden. I övrigt fördelar styrelsen själv arbetsuppgifter
och uppdrag. Styrelsen utser firmatecknare. Ordföranden utses för ett år och
övriga ledamöter växelvis för två år. Styrelsen är beslutsför om minst tre
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslaget.

Paragraf 8.
Årsmötet utser två revisorer som väljes växelvis på två år vardera. En
revisorssuppleant utses på ett år i sänder.

Paragraf 9. 
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare.
3. Fråga om stadgeenlig kallelse .
4. Godkännande av dagordningen.
5. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av årsavgifter.
8. Framtida verksamhet och styrelsens budgetförslag.
9. Val av ordförande för ett år.
10. val av två, alternativt tre, styrelseledamöter för två år.
11. Val aven revisor för två år och en revisorssuppleant för ett år.
12. Val av valberedning.
13. Eventuella motioner från medlemmar och förslag från styrelsen.
14. Övriga ärenden. ’

Paragraf 10.
För stadgeändring krävs ett årsmötesbeslut med 2/3 majoritet.
..
Paragraf 11.
För upplösning av sällskapet krävs beslut med 2/3 majoritet vid två
ordinarie på varandra följande årsmöten.
Det andra årsmötet måste hållas med ny kallelse, det vill säga minst fjorton
dagar senare.
Beslut om upplösning skall innehålla föreskrift om användning av tillgångar
och samlingar. ”Sällskapets tillgångar tillfaller i första hand Kålles
Rekord-Magasin och i andra hand Westgöta Idrottshistoriska Sällskap .